25-12-2019 - 08:51

Hội nghị Học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết TW lần thứ 11 khoá XII của Đảng và một số văn bản mới của Bộ chính trị, Ban bí thư

Sáng 25/12, Đảng bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang và Chi bộ Hạt kiểm lâm huyện Vũ Quang đã phối hợp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 11 Ban Chấp hành TW khóa XII của Đảng. Lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang, Hạt kiểm lâm huyện cùng toàn thể Đảng viên hai đơn vị đã tới dự và học tập Nghị quyết. Đồng chí Lê Xuân Vị – Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã tới dự và trực tiếp truyền đạt những nội dung chính của nghị quyết tới Hội nghị.

 

Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Lê Xuân Vị
truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị TW 11 khóa XII 

Theo đồng chí Lê Xuân Vị, từ ngày 07-12/10/219, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị, chỉ đạo tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện trên để triển khai các bước tiếp theo.

           Cán bộ công chức, viên chức, đảng viên hai đơn vị tham dự Hội nghị 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 10 khoá XII đến Hội nghị Trung ương 11 khoá XII; Báo cáo công tác tài chính đảng năm 2018. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật cán bộ.

Đồng chí Lê Xuân Vị cũng đã quán triệt và nêu những điểm chính của Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Bộ chính trị Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019.

 Phó bí thư Đảng uỷ Nguyễn Tiến Đàm quán triệt một số nội dung tại hội nghị

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Tiến Đàm; Phó bí thư Đảng uỷ Vườn Quốc gia Vũ Quang quán triệt Kết luận số 156 của Bộ chính trị; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền; Quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 về định hướng hoàn thành thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2020; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ chính trị Về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. 

 Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Đảng diễn ra nghiêm túc, qua đó giúp các đại biểu có thêm nhận thức mới và đầy đủ hơn về trách nhiệm công chức, viên chức, đảng viên về các vấn đề quan trọng của Đảng và đất nước, nhất là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp trong quá trình chuẩn bị Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

                                Nguyễn Sang Trang - Phó trưởng phòng GDMT&DVMTR

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác