21-09-2017 - 14:09

Đa dạng thực vật họ Dẻ (Fagaceae) tại Vườn Quốc gia Vũ Quang - Hà Tĩnh

Theo kết quả điều tra của Nguyễn Việt Hùng và cộng sự tại khu vực có 60 loài thuộc 14 chi trong họ Dẻ (Fagaceae) ở Vườn Quốc gia Vũ Quang, tỉnh Hà tĩnh. Trong đó chi Lithocarpus có 37 loài (61.67%) tiếp đến Quercus với 12 loài (20%); Castanopssis có 9 loài (15%) và Castanea có 1 loài (1,67%). Có 1 chi và 35 loài lần đầu tiên được ghi nhận tại khu vực nghiên cứu. Vườn Quốc gia Vũ Quang có 10 loài thuộc họ Dẻ (Fagaceae) nằm trong Sách đỏ Việt Nam (2007). Giá trị sử dụng của các loài thuộc họ Dẻ (Fagaceae) được ghi nhận như sau: nhóm cây lấy gỗ là 35 loài; cây ăn hạt và cây cho tannin là 10 loài và 1 cây sử dụng làm cảnh. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học lâm nghiệp - Số 1. tháng 1/2014 (3095-3100)

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác