07-11-2022 - 09:42

Chi bộ Khoa học kỷ thuật – Giáo dục môi trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”

Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ” theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được coi là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/HU, ngày 28/2/2022 của Huyện ủy Vũ Quang về nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Kế hoạch số 110-KH/ĐU, ngày 20/10/2022 của Đảng ủy Vườn Quốc gia Vũ Quang về việc triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa”. Chiều ngày 04/11/2022, Chi bộ Khoa học kỷ thuật – Giáo dục môi trường tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với Chuyên đề “Tự soi, tự sửa” nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, viên chức; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII.

Đ/c Nguyễn Tiến Đàm, Phó thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị giúp cán bộ, đảng viên, viên chức nắm rõ được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh; đủ uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đảng viên Lê Thị Bảo Ngọc, tham luận nội dung: cán bộ, đảng viên phải tự nâng cao ý thức tự giác giáo dục bản thân

Đảng viên Nguyễn Thị Thương, tham luận nội dung: cán bộ, đảng viên ra sức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sáng tạo trong công tác.

Đảng viên Nguyễn Thanh Sơn, tham luận nội dung: cán bộ, đảng viên phát huy vai trò gương mẫu trong mọi hoạt động.

Đảng viên Trương Thị Quyên, tham luận nội dung: Phát huy vai trò tự  phê bình và phê bình trong đảng viên, viên chức.

Đảng viên Nguyễn Việt Hùng...

...và dảng viên Đinh Trọng Hoàng tham luận tại hội nghị

Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của chi bộ trong thời gian qua, cùng 9 ý kiến góp ý, phê bình thẳng thắn, chân thành cho cấp uỷ và từng đảng viên, trên tinh thần “dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm cao”, “nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”, những mặt hạn chế của mỗi đảng viên trong chi bộ được đề cập và tập thể chi bộ nhận xét, đóng góp ý kiến. Các đảng viên, viên chức đã thẳng thắn thảo luận, góp ý cho nhau về những tồn tại, hạn chế của bản thân theo 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, viên chức. Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm về Tổ chức xúi giục, tham gia các hoạt động kết bè phái cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ; Vai trò trách nhiệm nêu gương, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo các Quy định, Kết luận của Đảng, đặc biệt là Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Thực hành chống lãng phí trong sử dụng tài sản công; Phát huy vai trò tự  phê bình và phê bình trong đảng viên, viên chức...

Đ/c Nguyễn Sang Trang, Bí thư chi bộ kết luận và đưa ra một số nội dung cho giải pháp tự soi tự sửa trong thời gian tới.

Sinh hoạt chuyên đề “Tự soi, tự sửa” thực sự là đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, vừa nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, vừa giúp đảng viên thấy được hạn chế của bản thân, của các đảng viên, viên chức trong chi bộ; từ đó quyết tâm “tự sửa”, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao./.

Lê Thị Bảo Ngọc, Chi bộ KHKT-GDMT

 

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác