28-03-2017 - 09:08

Danh bạ Vườn quốc gia Vũ Quang

Danh bạ Vườn quốc gia Vũ Quang

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ thư điện tử

 

 

 

Cơ quan

Di động

 

BAN GIÁM ĐỐC

1

Nguyễn Danh Kỳ

Giám đốc

 

0913294126

nguyendanhky@gmail.com

2

Mai Thiết Sơn

Phó Giám đốc

 

0985112339

maisonvq@gmail.com

 

. . . . .
Liên hệ đường dây nóng
Quản lý bảo vệ rừng:0913294126
Cứu hộ động vật:0915110977 - 0913590208
Hỗ trợ trực tuyến
Bản đồ - vị trí
Liên kết - Đối tác